1. Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do pracy
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wsparcie działalności firmy

 • Rola Biura Karier: Biuro Karier UMK zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem studentom UMK porozumień i skierowań na praktyki.

  Biuro Karier nie kieruje studentów "odgórnie" na praktyki. Student sam wybiera miejsce i kontaktuje się z daną firmą / instytucją, aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki oraz ustalić jej termin.

 • W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących organizacji praktyk w Państwa firmie / instytucji oraz możliwości podjęcia stałej współpracy z Uniwersytetem (umowa zbiorowa na przyjmowanie większej liczby studentów na praktyki) prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Karier

 
Praktyki studenckie
 
Praktyki absolwenckie
 
Podstawa prawna
 • Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych (umowa między Uczelnią a Pracodawcą sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 opracowana przez Biuro Prawne UMK) oraz skierowanie na praktyki za pośrednictwem Biura Karier UMK
Wymagania dot. kandydata na praktyki
 • status studenta UMK
  • praktyki muszą się zakończyć najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej
 • osoba do 30 roku życia
  • praktyki muszą się rozpocząć najpóźniej w przeddzień 30 urodzin praktykanta
 • wykształcenie min. gimnazjalne
Czas trwania praktyki
 • od 2 tygodni do 3 miesięcy
  (zazwyczaj 1 miesiąc)
 • czas trwania praktyki u jednego „pracodawcy" nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy, możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczył 3 miesięcy
Koszty
 • praktyka bezpłatna
 • praktyka płatna na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej między Studentem a Pracodawcą
 • Praktyka może być odbywana:
  • nieodpłatnie - maksymalnie 3 miesiące
  • odpłatnie - należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, nie ma obowiązku opłacania składek ZUS; wynagrodzenie praktykanta nie może przekroczyć 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • realizacja praktyki absolwenckiej w firmie nie obliguje pracodawcy do zatrudnienia absolwenta po jej zakończeniu
Ubezpieczenie NNW
 • student ma obowiązek (we własnym zakresie) ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy na cały okres odbywania praktyki
  • Biuro Karier UMK sprawdza, czy student posiada ubezpieczenie w momencie wydawania porozumienia i skierowania na praktyki
 • pracodawca nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla praktykanta, jednak w jego interesie jest zadbanie o ubezpieczenie osoby podejmującej praktykę

 • podpisanie i przestrzeganie warunków porozumienia o odbywanie praktyki studenckiej / absolwenckiej
  • w przypadku praktyk studenckich należy odesłać jeden podpisany egzemplarz porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych na adres siedziby Biura Karier UMK (ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń)
 • zapewnienie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy:
  • art. 18 3a – 18 3e – co oznacza, że nie można dyskryminować praktykantów,
  • art. 129 § 1, art. 131 § 1 – co oznacza, że czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • art. 133 § 1 – co oznacza, że praktykantowi przysługuje odpoczynek dobowy i tygodniowy,
  • art. 134 – co oznacza, że praktykant ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godz.,
  • art. 151 7 – co oznacza, że praktykantowi nie można zlecać odbywania praktyki w porze nocnej (wynika to z ograniczeń dyrektyw unijnych).
    
  • przepisy nie dają praktykantowi prawa do urlopu wypoczynkowego, jednak pracodawca może (nie musi) w umowie takie prawo przewidzieć
 • wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki zawierającego:
  • dane personalne studenta (imię, nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów)
  • miejsce odbywania praktyki (dane firmy, dział / departament)
  • termin i czas trwania praktyki
    
  • Zaświadczenie o odbytej praktyce