Web Content Display Web Content Display

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Marty Katarzyny Pszczoły, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Web Content Display Web Content Display

Pracownik socjalny

 

 

 

Opis stanowiska

Pracownik socjalny to osoba powołana do niesienia szeroko rozumianej pomocy potrzebującym. Podejmuje działania aktywizujące klientów, prowadzi do ich usamodzielnienia się
i readaptacji społecznej. Pracuje opierając się na metodach profesjonalnej pracy socjalnej będącą odrębną dyscypliną.

 

Kategoria pracy: Opieka społeczna

 

Akty prawne regulujące zawód pracownika socjalnego:

·         Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz.158)

·         Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia
w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 62, poz.555)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 230, poz.1542)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji
 w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486).

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).

·         Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz.658)

·         Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458
z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- świadczenie pracy socjalnej

- współpraca z gronem specjalistów w celach prewencyjnych

- tworzenie lokalnych i regionalnych programów pomocy społecznej

 

Obowiązki:
- zachowywanie w tajemnicy pozyskanych informacji

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych

- kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy

 

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Pracownik socjalny jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Pracuje na terenie instytucji lub w terenie. Mediana zarobków pracownika socjalnego to 1900zł.

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Pracownikiem socjalnym może zostać osoba, która:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

- do końca 2013 roku ukończyła studia na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Wymagane predyspozycje i kompetencje: budowanie relacji (empatia), komunikatywność, mobilizowanie innych, branie odpowiedzialności, odporność na stres, asertywność, wytrwałość i konsekwencja, organizacja pracy, uczenie i szkolenie, praca zespołowa

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

- I i II stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej

- uczestnictwo w kursach tematycznych (TSR, mediacja, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu itp.)

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

 Stopnie awansu zawodowego:

- stażysta pracy socjalnej

- pracownik socjalny

- starszy pracownik socjalny

- specjalista pracy socjalnej

- starszy specjalista pracy socjalnej

- główny specjalista pracy socjalnej

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Miejsce zatrudnienia:

jednostki organizacyjne pomocy społecznej tj.

- PCPR (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie)

- MOPS (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej)

- GOPS (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej)

- DPS (Domy Pomocy Społecznej)

- ROPS (Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej)

- placówki opiekuńczo-wychowawcze

- ośrodki wsparcia

- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

- ośrodki interwencji kryzysowej

- placówki specjalistycznego poradnictwa