OPIS ORGANIZACJI

Pełna nazwa organizacji

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

Skrócona nazwa organizacji

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej.

Dane teleadresowe

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

ul. Podmurna 93

87-100 Toruń

tel. 56 65 22 186

 

Strona internetowa

zawacka.pl

Misja organizacji

cele statutowe, wartości, zasady organizacji

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie niestanowiących państwowego zasobu archiwalnego materiałów archiwalnych, dokumentacji i muzealiów dotyczących Armii Krajowej na Pomorzu oraz wojskowej służby Polek,

- udostępnianie gromadzonych materiałów archiwalnych zainteresowanym, w szczególności historykom badającym dzieje AK na Pomorzu oraz dzieje wojskowej służby Polek i historię Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK („Zagrody”),

- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie wszelkiego rodzaju pamiątek typu muzealnego związanych z AK na Pomorzu i wojskową służbą Polek,

- popularyzacja historii Polski, a w szczególności historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniu i upowszechnianiu historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, oraz Wojskowej Służby Polek

- popularyzacja Polskiego Państwa Podziemnego, konspiracji pomorskiej i kobiet-żołnierzy na łamach Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

- promowanie historii Torunia i miast, z którymi byli związani Polacy zasłużeni w zakresie działalności niepodległościowej,

- prowadzenie własnej działalności wydawniczej Biblioteki Fundacji.

Profil / obszar działalności organizacji

główne pola działalności organizacji, czym się zajmuje

Właściwe podkreślić / dopisać:

kulturalno-społeczny, społeczny, naukowo-edukacyjny

ochrona dóbr kultury, ochrona i podtrzymywanie tożsamości i tradycji narodowej, bezpieczeństwo publiczne, rozwój turystyki i krajoznawstwa, promocja i organizacja wolontariatu,

Komu pomagamy?

beneficjenci, grupa docelowa, na którą nakierowana jest działalność organizacji

Wszystkim zainteresowanym tematyką AK , działalności konspiracyjnej na Pomorzu oraz Wojskowej Służby Polek. Naukowcom, studentom instytucjom badającym  powyższą tematykę. Rodzinom szukającym danych o swoich bliskich zaangażowanych w działalność niepodległościową II WŚ.

Jak pomagamy?

jakie akcje / projekty / programy realizuje organizacja – krótki opis każdego z nich

  • Realizujemy projekt „ Prawdziwe historie. Prelekcje historyczne dla dzieci i młodzieży” w ramach którego przeprowadzamy prelekcje i warsztaty z tematyki II WŚ.
  • Wydajemy publikacje książkowe dotyczące powyższej tematyki.
  • Skanujemy i udostępniamy na Kujawsko- Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej materiały archiwalne zgromadzone przez Fundacje Generał Elżbiety Zawackiej głównie w formie teczek osobowych z działu Wojskowej Służby Kobiet i Archiwum Pomorskiego
  • Organizujemy coroczne konferencje naukowe w celu uczczenia święta niepodległości
  • Prowadzimy akcję gromadzenia materiałów archiwalnych dotyczących Wojskowej Słuzby Polek i Konspiracji Pomorskiej
  • Wypożyczamy autorskie wystawy z tematyki II WŚ
  • Prowadzimy muzeum i udostępniamy wystawę dotyczącą Generał Elżbiety Zawackiej

 

Poszukiwani wolontariusze

nazwy konkretnych kierunków studiów lub wydziałów

lub / oraz

nazwy zawodów, profesji

Studenci Historii, Archiwistyki , Bibliotekoznawstwa, Wojskoznawstwa, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ochrony Dóbr Kultury

Zasady współpracy z wolontariuszami

wewnętrzny system, reguły  współpracy

Umowa z wolontariuszem, umowa z praktykantem