1.  Informatorium

W 2018 strona internetowa Biura Karier UMK odnotowała 365 239  odsłon (dane z Google Analitics).

W 2018 roku odnotowaliśmy 5149  wizyt w Informatorium Działu Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów  UMK. 

2. Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 1189 rozmów doradczych.  Dodatkowo 200 osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na sprawdzeniu cv, listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

3. Warsztaty DOBRY START prowadzone przez pracowników Biura Karier  UMK

W 2018 roku pracownicy Biura Karier UMK zorganizowali i przeprowadzili 38 sesji warsztatowych, w których uczestniczyły łącznie 252 osoby.

4. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi, spotkania na wydziałach, stoiska informacyjne.

Pracownicy Biura Karier  przygotowali i przeprowadzili:

- 63 sesji warsztatowe  i spotkań na zaproszenie studentów działających w organizacjach studenckich na UMK (m.in. ELSA,AEGEE).

- Spotkania „Co dalej po …?" , "Savoir - vivre na uczelni" oraz „Efektywne planowanie swojej kariery" prezentujące możliwości wyboru różnych ścieżek drogi zawodowej po poszczególnych kierunkach.

- na zaproszenie władz wydziałów przygotowali i przeprowadzili zajęcia na temat: "Savoir vivre", „Efektywna komunikacja", „Wystąpienia publiczne", „Assessment Centre".

Łącznie w tego typu szkoleniach i spotkaniach wzięły udział 2802 osoby

5. Targi pracy i praktyk „Dni Kariery",  „Wiosenne Spotkania z Rynkiem pracy", IT DAY „Poszukiwanie talentów na UMK"

W dniu 8 marca 2018 uczestniczyliśmy w Targach Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery" i wspieraliśmy w promocji Komitet Lokalny AIESEC.  Wzięło w nich udział 30 firm i  ponad 3 000 studentów. Pracownicy Biura Karier konsultowali CV w Strefie Doradztwa –  53 osoby.

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy" miał miejsce w dniach 05-09 marca 2018. W spotkaniach uczestniczyło 138 osób (tabela 5.).

W dniach 21.11.2017 – 4.12.2017  zorganizowaliśmy „Jesienne poszukiwanie talentów" , w którym wzięły udział  4 firmy prezentując swoją ofertę rekrutacyjną na stoiskach informacyjnych na wydziałach i podczas warsztatów. W warsztatach wzięło udział 146 osób.

6.06.2018  zorganizowaliśmy razem z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK IT Day  – Informatyczne i Analityczne Targi Praktyk i Pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK  wzięło w nich udział 15 firm oraz 150 studentów i absolwentów zainteresowanych pracą w branży IT.

W dniach 3.12.2018 – 14.12.2018  zorganizowaliśmy Mikołajkowy Jarmark Praktyk i Pracy 2018, w którym wzięło udział  8 firm prezentując swoją ofertę rekrutacyjną na stoiskach informacyjnych na wydziałach i podczas 2 warsztatów. W warsztatach wzięło udział 30 osób.

 

7. Warsztaty/prezentacje/spotkania prowadzone przez firmy/instytucje w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyło się 11 spotkań/sesji warsztatowych, w których wzięło udział 226 osób

8. Oferty pracy

Pracownicy Biura Karier zgromadzili 1045  krajowe oferty  pracy oraz 22 oferty staży - przede wszystkim z województwa kujawsko – pomorskiego, 61  ofert pracy za granicą, 342 oferty pracy dorywczej dla studentów.

9. Praktyki nieobowiązkowe


Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.

Zostało zawartych 10 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystały 72 osoby. W 2018  roku podobnie jak w 2017 roku nawiązano współpracę z Okręgową Izbą Radcowską, która objęła praktyki studentów prawa (3-5 rok) swoim patronatem.

Przygotowano także 151 indywidualnych umów dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.

Praktyki w Biurze Karier UMK i innych jednostkach UMK odbyło 12 studentów.

Łącznie przygotowano  porozumień i skierowań.

Ponadto w 2018 r. do Biura wpłynęło 265 ofert praktyk z firm i instytucji, które nie wymagały skierowań lub umów (Informacje o tego typu praktykach zawiera tabela 8).

Łącznie studenci mieli możliwość skorzystania z 500  praktyk nieobowiązkowych

 

10.  Zajęcia ogólnouniwersyteckie


W 2018 roku pracownicy Biura karier UMK przeprowadzili 3 zajęcia ogólnouniwersyteckie (w formie warsztatów):

„Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej"– Izabela Rutkowska

„Efektywna komunikacja w zespole"- Katarzyna Jagiełka

„Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery" - Ewa Banaszak

Zajęcia ukończyło  18 osób.

 

11. Komisje akredytacyjne PKA

Pracownicy przygotowali materiały niezbędne podczas ocen i brali udział w spotkaniach podczas wizyt PKA:

Pracownicy przygotowali materiały niezbędne podczas ocen i uczestniczyli w wizytacjach PKA:

16.01.2018 - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Ewa Banaszak, Tomasz Jankowski

19.04.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Ewa Banaszak, Ewelina Kruźlak

15.11.2018 Wydział Sztuk Pięknych Ewa Banaszak

12.  Projekty współfinansowane przez UE

Pracownicy Biura Karier UMK brali udział w realizacji następujących projektów:

 

Projekt „KLUCZ” (studenci WMiI, WFAiI, WCh) – w ramach którego odbyły się warsztaty diagnozujące poziom kompetencji studentów,  rozmowy feedbackowe oraz szkolenia: 178  osób/usług

Projekt Studentki i studenci WPiSM poszukiwani na rynku pracy! – w ramach którego odbyły się szkolenia z kompetencji społecznych: 55 osób.

Projekt „UNI – KOMP – AS” (studenci WNP, WNH, WPiSM) – w ramach którego odbyły się warsztaty diagnozujące poziom kompetencji studentów oraz indywidualne rozmowy zwrotne: 203 osób/usług

Łącznie: 436 osób/usług

13.Projekt PFRON – „Grasz w staż – pracę masz” we współpracy z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMK  - 20 osób wzięło udział w rozmowach doradczych, opracowano z nimi Indywidualne Plany Działania, podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach oraz stażach.

Szczegółowe dane znajdują się w tabeli 14.

14. Projekt biurokarier.edu.pl

Rada Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 roku podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu, którego celem ma być stworzenie ogólnopolskiego serwisu wspierającego działalność Biur Karier (www.biurokarier.edu.pl). W ciągu 2018 roku trwały prace nad systemem informatycznym i konsultacje Biur Karier dotyczące jego udoskonalenia, w których braliśmy udział. Projekt jest kontynuowany w 2019 roku.

15. Udział we wdrażaniu systemu jakości UMK

W 2018 rokupracownik Biura Karier UMK Tomasz Jankowski był członkiem zespołu monitorującego wdrażanie systemu jakości UMK. Ponadto pełnił funkcję analityka opracowującego raporty w ramach systemu.

16. Targi Edukacyjne, współpraca ze szkołami średnimi

Pracownicy byli także obecni na stoiskach informacyjnych Biura Karier podczas „Promocji Edukacyjnej 2018”  w dniu 14.03. 2018 w auli UMK. Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka, Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska, Tomasz Jankowski  udzielali licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów - 164 uczniów skorzystało z konsultacji doradców.

W dniach 5.11.2018 oraz 19.11.2018  odbyły się spotkania warsztatowe z uczniami trzeciej klasy I LO w Toruniu ( profil matematyczno-fizyczno-informatyczny).  Celem była promocja studiowania  na UMK. Wzięło w nich udział 31 uczniów.

16. Badania losów absolwentów

W 2018 Biuro Karier UMK prowadziło II etap (wysyłka ankiet) badania losów absolwentów rocznika 2016/2017 w 6 miesięcy po opuszczeniu przez nich studiów. Badaniem objęto 32,5% populacji całego rocznika. Jak co roku na każdy z wydziałów przekazano raporty na poziomie kierunku studiów.

Prowadziliśmy także I etap (zbieranie zgód) badania rocznika 2017/2018. W tym roku zgodę na udziale w badaniu losów absolwentów studenci tego rocznika składali w postaci elektronicznej podczas wypełniania elektronicznej obiegówki (dotyczy części toruńskiej) oraz w postaci papierowej (dotyczy części bydgoskiej). Zgodę na udział w badaniu wyraziło ok 74% populacji rocznika 2017/2018.

W roku 2018 zrealizowano także badanie losów absolwentów rocznika 2013 i 2014 w 3 lata po zakończeniu studiów. Badaniem objęto 16% populacji. Na każdy z wydziałów przekazano raporty na poziomie kierunku studiów.

1.  Informatorium

W 2017 roku strona internetowa Biura Karier UMK odnotowała  534  582 odsłon (dane z Google Analitics).

W 2017 roku odnotowaliśmy 5549 wizyt w Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów.  UMK

2. Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 1137 rozmów doradczych.  Dodatkowo 220 osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na sprawdzeniu cv, listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

3. Warsztaty DOBRY START prowadzone przez pracowników Biura Karier  UMK

W 2017 roku pracownicy Biura Karier UMK zorganizowali i przeprowadzili 48 sesji warsztatowych, w których uczestniczyły łącznie 269 osób.

4. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi, spotkania na wydziałach, stoiska informacyjne.

Pracownicy Biura Karier  przygotowali i przeprowadzili:

- 60 sesji warsztatowych  i spotkań na zaproszenie studentów działających w organizacjach studenckich na UMK (m.in. ELSA,AEGEE).

- Spotkania „Co dalej po …?" , "Savoir - vivre na uczelni" oraz „Efektywne planowanie swojej kariery" prezentujące możliwości wyboru różnych ścieżek drogi zawodowej po poszczególnych kierunkach.

- na zaproszenie władz wydziałów przygotowali i przeprowadzili zajęcia na temat: "Savoir vivre", „Efektywna komunikacja", „Wystąpienia publiczne", „Assessment Centre".

Łącznie w tego typu szkoleniach i spotkaniach wzięło udział 1739 osób

5. Targi pracy i praktyk „Dni Kariery",  „Wiosenne Spotkania z Rynkiem pracy", „Jesienne poszukiwanie talentów"

W dniu 2 marca 2017 uczestniczyliśmy w Targach Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery" i wspieraliśmy w promocji Komitet Lokalny AIESEC.  Wzięło w nich udział 30 firm i  ponad 3 000 studentów. Pracownicy Biura Karier konsultowali CV w Strefie Doradztwa –  42 osób.

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy" miał miejsce w dniach 27 luty - 03 marca 2017. W spotkaniach uczestniczyło 90 osób (tabela 5.).

W dniach 21.11.2017 – 4.12.2017  zorganizowaliśmy „Jesienne poszukiwanie talentów" , w którym wzięły udział  4 firmy prezentując swoją ofertę rekrutacyjną na stoiskach informacyjnych na wydziałach i podczas warsztatów. W warsztatach wzięło udział 146 osób

 

7. Warsztaty/prezentacje/spotkania prowadzone przez firmy/instytucje w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyło się 6spotkań/sesji warsztatowych, w których wzięło udział 50 osób

8. Oferty pracy

Pracownicy Biura Karier zgromadzili 1194  krajowe oferty  pracy oraz 42 oferty staży - przede wszystkim z województwa kujawsko – pomorskiego, 46  ofert pracy za granicą, 367oferty pracy dorywczej dla studentów.

9. Praktyki nieobowiązkowe


Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.

Zostało zawartych 7 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystało79 osób (tabela 9.). W 2017  roku podobnie jak w 2016 roku nawiązano współpracę z Okręgową Izbą Radcowską, która objęła praktyki studentów prawa (3-5 rok) swoim patronatem.

Przygotowano także249 indywidualnych umów dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.

Praktyki w Biurze Karier UMK i innych jednostkach UMK odbyło 19 studentów.

Łącznie przygotowano  porozumień i skierowań.

Ponadto w 2017 r. do Biura wpłynęło 311 ofert praktykzfirm i instytucji, które nie wymagały skierowań lub umów (Informacje o tego typu praktykach zawiera tabela 8).

Łącznie studenci mieli możliwość skorzystania z 658  praktyk nieobowiązkowych

 

10.  Zajęcia ogólnouniwersyteckie


W 2017 roku pracownicy Biura karier UMK przeprowadzili 3 zajęcia ogólnouniwersyteckie (w formie warsztatów):

„Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej"– Izabela Rutkowska

„Efektywna komunikacja w zespole"- Katarzyna Jagiełka

„Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery" - Ewa Banaszak

Zajęcia ukończyło  29 osób - informacje na ten temat przedstawione zostały w  tabeli 10.

 

11. Komisje akredytacyjne PKA

Pracownicy przygotowali materiały niezbędne podczas ocen i brali udział w spotkaniach podczas wizyt PKA:

Pracownicy przygotowali materiały niezbędne podczas ocen i uczestniczyli w wizytacjach PKA:

9.10.2017 - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – ekonomia - Ewa Banaszak, Ewelina Kruźlak

27.11.2017 – Wydział Chemii – chemia kosmetyczna – Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka

12.  Projekty współfinansowane przez UE

Pracownicy Biura Karier UMK brali udział w realizacji następujących projektów:


Projekt „KLUCZ" (studenci WMiI, WFAiI, WCh)– w ramach którego odbyły się warsztaty diagnozujące poziom kompetencji studentów,  rozmowy feedbackowe oraz szkolenia: 211 osób/usług

Projekt „UNI – KOMP – AS" (studenci WNP, WNH, WPiSM) – w ramach którego odbyły się warsztaty diagnozujące poziom kompetencji studentów oraz indywidualne rozmowy zwrotne: 360osób/usług

Szczegółowe informaxcje zostały podane w tabeli 12.

Łącznie: 571osób/usług

 

13. Projekt biurokarier.edu.pl

Rada Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 roku podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu, którego celem ma być stworzenie ogólnopolskiego serwisu wspierającego działalność Biur Karier (www.biurokarier.edu.pl). W ciągu 2016 roku trwały prace nad systemem informatycznym i konsultacje Biur Karier dotyczące jego udoskonalenia, w których braliśmy udział. Projekt jest kontynuowany w 2017 roku.

14. Udział we wdrażaniu systemu jakości UMK

W 2016 rokupracownik Biura Karier UMK Tomasz Jankowski był członkiem zespołu monitorującego wdrażanie systemu jakości UMK. Ponadto pełnił funkcję analityka opracowującego raporty w ramach systemu.

 

15.  Targi Edukacyjne, Regionalne Dni Kariery, współpraca ze szkołami średnimi

Pracownicy byli także obecni na stoiskach informacyjnych Biura Karier podczas:

- Promocji Edukacyjnej 2017 w dniu 28.03. 2017 w auli UMK Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka, Izabela Rutkowska, Ewelina Kruźlak, Tomasz Jankowski  udzielali licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów (139uczniów skorzystało z rozmów z doradcami).

W dniach 20 i 23 11.2017odbyły się  spotkania z uczniami klasy humanistycznej z LO VIII w Toruniu. Celem była promocja studiowania  na UMK. W spotkaniach o charakterze warsztatowym wzięło udział 28 uczniów.

16. Badania losów absolwentów

W 2017 Biuro Karier UMK prowadziło II etap badania losów absolwentów rocznika 2016 w 6 miesięcy po opuszczeniu przez nich studiów. Zwrotność ankiet wyniosła 33,44% populacji całego rocznika.
Prowadziliśmy także I etap badania rocznika 2016. W tym roku decyzję o udziale w badaniu losów absolwentów studenci tego rocznika mogli składać podczas wypełniania elektronicznej obiegówki. 70% populacji rocznika 2016 wyraziło zgodę na udział  w badaniach.

W roku 2017 realizowany był też projekt wraz ze studentami Wydziału Humanistycznego mający na celu zwiększenie zwrotności w badaniu. Obecnie przygotowywany jest prototyp nagrody dla studentów za zakończenie udziału w badaniu.

 Od roku 2017 studenci mają okazję wypełniać ankietę opartą o nowy szablon graficzny zgodny z identyfikacją wizualna UMK, którą opracowano we współpracy z Centrum Promocji UMK.
Jednocześnie przygotowywano badanie rocznika 2013 i 2014 – badanie w 3 lata po zakończeniu studiów.

17.  Ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier

11.12.2017 roku odbył się na UMK ogólnopolski Kongres Akademickich Biur Karier, który zorganizowaliśmy przy współpracy z Rzecznikiem Praw Absolwenta oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzięło w nim udział 70 przedstawicieli ABK z całego kraju.

1.  Informatorium

W 2016 strona internetowa Biura Karier UMK odnotowała  535  374 odsłon (dane z Google Analitics).

W 2016 roku odnotowaliśmy 4 406 wizyt w Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów.  UMK

2. Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 1077 rozmów doradczych.  Dodatkowo 250 osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na sprawdzeniu cv, listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

3. Warsztaty DOBRY START prowadzone przez pracowników Biura Karier  UMK

W 2016 roku pracownicy Biura Karier UMK zorganizowali i przeprowadzili 41sesji warsztatowych, w których uczestniczyły łącznie 285 osoby.

4. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi, spotkania na wydziałach, stoiska informacyjne.

Pracownicy Biura Karier  przygotowali i przeprowadzili:

- 5 sesji warsztatowych  i spotkań na zaproszenie studentów działających w organizacjach studenckich na UMK (m.in. ELSA,AEGEE).

- Spotkania „Co dalej po …?" oraz „Efektywne planowanie swojej kariery" prezentujące możliwości wyboru różnych ścieżek drogi zawodowej po poszczególnych kierunkach.

- na zaproszenie władz wydziałów przygotowali i przeprowadzili zajęcia na temat: "Savoir vivre", „Efektywna komunikacja", „Wystąpienia publiczne", „Assessment Centre".

Łącznie w tego typu szkoleniach i spotkaniach wzięło udział 791 osób

5. Targi pracy i praktyk „Dni Kariery",  „Wiosenne Spotkania z Rynkiem pracy", „Jesienne poszukiwanie talentów"

W dniu 2 marca2016uczestniczyliśmy w Targach Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery" i wspieraliśmy w promocji Komitet Lokalny AIESEC.  Wzięło w nich udział 25firm i  ponad 3 000 studentów. Pracownicy Biura Karier konsultowali CV w Strefie Doradztwa –  40 osób.

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy" miał miejsce w dniach 3-16 marca 2016. W spotkaniach uczestniczyło 150 osób.

W dniach 21.11.2016 – 2.12.2016  zorganizowaliśmy „Jesienne poszukiwanie talentów" , w którym wzięło udział 5 firm prezentując swoją ofertę rekrutacyjną na stoiskach informacyjnych na wydziałach i podczas warsztatów. W warsztatach wzięły udział 62 osoby.

 

7. Warsztaty/prezentacje/spotkania prowadzone przez firmy/instytucje w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyły się 13spotkania/sesje warsztatowe, w których wzięły udział 183 osoby. 

8. Oferty pracy

Pracownicy Biura Karier zgromadzili 1347  krajowych ofert  pracy oraz 11ofert staży - przede wszystkim z województwa kujawsko – pomorskiego, 76  ofert pracy za granicą,324 oferty pracy dorywczej dla studentów. Strukturę ofert pracy pod kątem wymaganego przez pracodawców wykształcenia przedstawia tabela.

9. Praktyki nieobowiązkowe

Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.

Zostało zawartych 7 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystały 133 osoby. W 2016 roku podobnie jak w 2015 roku nawiązano współpracę z Okręgową Izbą Radcowską, która objęła praktyki studentów prawa (3-5 rok) swoim patronatem.

Przygotowano także 272 indywidualne umowy dotyczące praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.

Praktyki w Biurze Karier UMK i innych jednostkach UMK odbyło 31 studentów.

Łącznie przygotowano 436 porozumień i skierowań.

Ponadto w 2016 r. do Biura wpłynęły 383 oferty praktykzfirm i instytucji, które nie wymagały skierowań lub umów.

Łącznie studenci mieli możliwość skorzystania z 819  praktyk nieobowiązkowych

 

10.  Zajęcia ogólnouniwersyteckie

W 2016 roku pracownicy Biura karier UMK przeprowadzili 5 zajęć ogólnouniwersyteckich (w formie warsztatów):

„Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej"– Izabela Rutkowska

„Efektywna komunikacja w zespole"- Katarzyna Jagiełka

„Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery" - Ewa Banaszak

„Zarządzanie zespołem i projektem"  - Izabela Rutkowska

„Projekt wyzwanie –z wykorzystaniem metodyki Design Thinking" – Tomasz Jankowski

Zajęcia ukończyły  52 osoby.

II. Badania losów absolwentów

W 2016 Biuro Karier UMK prowadziło II etap badania losów absolwentów rocznika 2015 w 6 miesięcy po opuszczeniu przez nich studiów. W badaniu wzięło udział 36% populacji całego rocznika.

Prowadziliśmy także I etap badania rocznika 2016. W tym roku decyzję o udziale w badaniu losów absolwentów studenci tego rocznika mogli składać podczas wypełniania elektronicznej obiegówki. 70% populacji rocznika 2016 wyraziło zgodę na udział  w badaniach.

 

III. Komisje akredytacyjne PKA

Pracownicy przygotowali materiały niezbędne podczas ocen i brali udział w spotkaniach podczas wizyt PKA:

28.10 Wydział Prawa i Administracji – prawo – Tomasz Jankowski

28.11.2016 Wydział Humanistyczny UMK, kognitywistyka - Tomasz Jankowski

1.12.2016 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Ewa Banaszak

 

IV.  Projekty współfinansowane przez UE

Pracownicy Biura Karier UMK brali udział w realizacji następujących projektów:

 „KLUCZ" (studenci WMiI, WFAiI, WCh)– w ramach którego:

- Odbyły się warsztaty diagnozujące poziom kompetencji studentów: 51 osób

- Uczestnicy otrzymali raporty podczas indywidualnych rozmów zwrotnych: 51 osób

 

 „UNI – KOMP – AS" (studenci WNP, WNH, WPiSM) – w ramach którego:

- Odbyły się warsztaty diagnozujące poziom kompetencji studentów: 91 osób

- Uczestnicy otrzymali raporty podczas indywidualnych rozmów zwrotnych: 91 osób

 

Geokompetencje– człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój" Wydział Nauk o Ziemi

Wykonanie raportu personalnego z informacją zwrotną  pt. "Ocena predyspozycji zawodowych" dla studentów V roku geografii i geoinformacji.  - 33 osoby

 

Łącznie: 317 osób

 

V. Projekt biurokarier.edu.pl

 

Rada Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 roku podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu, którego celem ma być stworzenie ogólnopolskiego serwisu wspierającego działalność Biur Karier (www.biurokarier.edu.pl). W ciągu 2016 roku trwały prace nad systemem informatycznym i konsultacje Biur Karier dotyczące jego udoskonalenia, w których braliśmy udział. Projekt jest kontynuowany w 2017 roku.

 

VI. Udział we wdrażaniu systemu jakości UMK

W 2016 rokupracownik Biura Karier UMK Tomasz Jankowski był członkiem zespołu monitorującego wdrażanie systemu jakości UMK. Ponadto pełnił funkcję analityka opracowującego raporty w ramach systemu.

 

VII.  Targi Edukacyjne, Regionalne Dni Kariery, współpraca ze szkołami średnimi

Pracownicy byli także obecni na stoiskach informacyjnych Biura Karier podczas:

- Promocji Edukacyjnej 2016 w dniu 15.03. 2016 w auli UMK Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka, Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska, Tomasz Jankowski  udzielali licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów - 110 uczniów skorzystało z rozmów z doradcami). Oprócz tego przeprowadziliśmy 2 sesje warsztatowe „Odkryj swój styl komunikacji by efektywnie kontaktować się z ludźmi", w których wzięło udział 16 uczniów.

 

W dniach 4  i 5.05 2016  odbyły się  spotkania z uczniami klas humanistycznych z Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego na temat wyboru kierunku studiów. Podobne spotkania odbyły się 4 i 5.10 2016 z klasami  humanistycznymi z LO VIII w Toruniu. Celem była promocja studiowania  na UMK. W spotkaniach o charakterze warsztatowym wzięło udział 50 uczniów.

 

6.12.2016 odbyły się Regionalne Dni Kariery organizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dla uczniów szkół średnich  – Biuro Karier UMK pomagało w ich organizacji.

 • Informatorium

W 2015  roku stronę internetową Biura Karier UMK odwiedzono 652 427 razy.

W 2015 roku odnotowaliśmy 4 803 wizyt w Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK.

 • Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 1020 indywidualnych (godzinnych) rozmów doradczych. Obecnie każdy student konsultuje także swoje CV podczas rozmowy doradczej. Strukturę korzystania z rozmów doradczych przedstawia tabela 2. Dodatkowo 330 osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na ponownym sprawdzeniu CV (po poprawkach), listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

 • Warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier
 • W 2015 roku w ramach warsztatów DOBRY START pracownicy Biura Karier UMK przeprowadzili 65 sesji warsztatowych, w których uczestniczyło łącznie 582 osób.
 • Pracownicy Biura Karier  przygotowali i przeprowadzili 27 spotkań „Co dalej po …?” , prezentujących możliwości wyboru różnych ścieżek drogi zawodowej po poszczególnych kierunkach, w których wzięły udział 563 osoby oraz 8 sesji warsztatowych i spotkań na zaproszenie studentów działających w organizacjach studenckich na UMK. Wzięło w nich udział  208 osób (tabela 4.).
 • Łącznie w warsztatach i spotkaniach uczestniczyło 804 osób.
 • Zajęcia ogólnouniwersyteckie

W 2015 roku pracownicy Biura karier UMK prowadzili zajęcia ogólnouniwersyteckie:

„Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery”– Ewa Banaszak

„Efektywna komunikacja w zespole”- Katarzyna Jagiełka

Zarządzanie zespołem i projektem  - Izabela Rutkowska

Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej - Izabela Rutkowska

Projekt wyzwanie –z wykorzystaniem metodyki Design Thinking - Tomasz Jankowski

Łącznie wzięło w nich udział 60 osób.

 • Targi pracy i praktyk

W dniu 18 marca2015  uczestniczyliśmy w zorganizowanych wspólnie z Komitetem Lokalnym AIESEC Targi Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery”, w których uczestniczyło 25 firm. W “Dniach Kariery” wzięło udział ponad 3 000 osób.

 • Stoiska, spotkania informacyjne
  Promocja Edukacyjna 2015 UMK w dniach 25.03.-26.03. 2015 w auli UMK Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka, Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska, Tomasz Jankowski  udzielali licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów (około 200 uczniów skorzystało z rozmów z doradcami)
 • W dniach 26.10 – 24.11. 2015 odbyły się 3 spotkania z uczniami klas humanistycznych z LO VIII w Toruniu, którzy mają problemy z wyborem kierunku studiów. Dodatkowym celem była promocja kierunków na UMK. Wzięło w nich udział 36 uczniów.

 • Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z rynkiem pracy" miał miejsce w dniach 16-20 marca 2015. W spotkaniach uczestniczyło 171 osób

 • „Jesienne poszukiwanie talentów”

W dniach 23.11.2015 – 3.12.2015 zorganizowaliśmy „Jesienne poszukiwanie talentów” , w którym wzięło udział 9 firm prezentując swoja ofertę rekrutacyjną na stoiskach informacyjnych na wydziałach i podczas warsztatów. W warsztatach wzięło udział 55 osób

 • Warsztaty/prezentacje/spotkania prowadzone przez firmy/instytucje w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyły się 4spotkania/sesje warsztatowe, w których wzięło udział 128 osób

 • Oferty pracy

Pracownicy Biura Karier zgromadzili:

 • 1117 regionalnych ofert pracy (przede wszystkim z województwa kujawsko-pomorskiego)
 • 47 ofert staży
 • 244 oferty pracy dorywczej dla studentów
 • 28 oferty pracy za granicą

 W 2015 roku w bazie osób zainteresowanych pracą praktyką, stażami, wolontariatami było 6387 użytkowników.

 • Praktyki nieobowiązkowe

Zostało zawartych 8 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystało168 osób. W 2015 roku nawiązano współpracę z Okręgową Izbą Radcowską, która objęła praktyki studentów prawa (3-5 rok) swoim patronatem.

Przygotowano także  288  indywidualnych umów dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.

Praktyki w Biurze Karier UMK i innych jednostkach UMK odbyło 43 studentów.

Łącznie przygotowano 499 porozumień i skierowań.

Ponadto w 2015 r. do Biura wpłynęło 458 oferty praktyk z firm i instytucji, które nie wymagały skierowań lub umów.

Łącznie studenci mieli możliwość skorzystania z 957 praktyk nieobowiązkowych

 • Badania losów absolwentów
W 2015 Biuro Karier UMK prowadziło II etap badania losów absolwentów rocznika 2014  w 6 miesięcy po opuszczeniu przez nich studiów. Zwrotność ankiet wyniosła 34% populacji całego rocznika.

Prowadziliśmy także I etap badania rocznika 2015. W tym roku decyzję o udziale w badaniu losów absolwentów studenci tego rocznika mogli składać podczas wypełniania elektronicznej obiegówki. 61% populacji rocznika 2015 wyraziło zgodę na udział  w badaniach. 

W  2015 opracowywaliśmy wyniki  badań absolwentów w 3 i 5 lat po skończeniu studiów i przygotowywaliśmy raporty. Wyniki dla kierunków objętych projektem „UMK w Europie 2020” zostały opublikowane m.in. w IRK.

 • W 2015 roku pracownicy Biura Karier UMK podnosili swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
 • Projekt "UMK w Europie 2020"


Realizowaliśmy projekt „UMK w Europie 2020” – w ramach którego:

- Odbyła się 2. edycja kursu przedsiębiorczości:

- 25 uczestników stworzyło swój biznesplan podczas weekendowych zajęć stacjonarnych i on-line w formule blended learning

- 10 autorów najlepszych biznesplanów otrzymało dofinansowanie do 5 tys. zł na udział w praktykach i wizytach studyjnych w firmach krajowych i zagranicznych.

- Przeprowadzono 8 sesji Asessment Center dla 44 osób.

- Prowadzono badania losów absolwentów w 5 lat po skończeniu studiów dla kierunków objętych projektem. Przygotowano raporty z badań (także szczegółowe opracowania wyników badań w 6 m-cy po zakończeniu studiów dla objętych projektem kierunków) .

 • Projekt biurokarier.edu.pl

Rada Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 roku podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu, którego celem ma być stworzenie ogólnopolskiego serwisu wspierającego działalność Biur Karier (www.biurokarier.edu.pl). W ciągu 2014 roku trwały prace nad systemem informatycznym i konsultacje Biur Karier dotyczące jego udoskonalenia, w których braliśmy udział. Projekt jest kontynuowany w 2016 roku.

 • Udział we wdrażaniu systemu jakości UMK

W 2015 rokupracownik Biura Karier UMK Tomasz Jankowski był członkiem zespołu monitorującego wdrażanie systemu jakości UMK. Ponadto pełnił funkcję analityka opracowującego raporty w ramach systemu.

 • Informatorium

W 2014 roku stronę internetową Biura Karier UMK odwiedzono 596 000 razy.

W 2014 roku odnotowaliśmy 4 120 wizyt w Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (w 2014 roku studenci wypełniali elektroniczną obiegówkę, gdzie deklarowali udział w badaniach losów absolwentów, coraz więcej osób kontaktowało się z nami poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną).  Tabela 1. przedstawia jakiego rodzaju informacjami interesowali się klienci Biura Karier, którzy odwiedzali Informatorium.

 • Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 1050 indywidualnych (godzinnych) rozmów doradczych. Obecnie każdy student konsultuje także swoje CV podczas rozmowy doradczej. Strukturę korzystania z rozmów doradczych przedstawia tabela 2. Dodatkowo 320 osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na ponownym sprawdzeniu CV (po poprawkach), listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

 • Warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier
  • W 2014 roku w ramach warsztatów DOBRY START pracownicy Biura Karier UMK przeprowadzili 59 sesji warsztatowych, w których uczestniczyło łącznie 509 osób.
  • Pracownicy Biura Karier  przygotowali i przeprowadzili 16 spotkań „Co dalej po …?” , prezentujących możliwości wyboru różnych ścieżek drogi zawodowej po poszczególnych kierunkach, w których wzięły udział 462 osoby oraz 10 sesji warsztatowych i spotkań na zaproszenie studentów działających w organizacjach studenckich na UMK. Wzięło w nich udział 198 osób.
  • Łącznie w warsztatach i spotkaniach uczestniczyło 660 osób.
 • Zajęcia ogólnouniwersyteckie

  W 2014 roku pracownicy Biura karier UMK prowadzili zajęcia ogólnouniwersyteckie:

  „Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery”– Izabela Rutkowska

  „Efektywna komunikacja w zespole”- Katarzyna Jagiełka

  Łącznie wzięło w nich udział 21 osób.

 • Targi pracy i praktyk

W dniu 11 marca 2014  zorganizowaliśmy wspólnie z Komitetem Lokalnym AIESEC Targi Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery”, w których uczestniczyło 20 firm. W “Dniach Kariery” wzięło udział ponad 1 000 osób.

 • Stoiska informacyjne, spotkania na wydziałach
  Pracownicy byli obecni na stoiskach informacyjnych Biura Karier podczas:
  • Promocji Edukacyjnej 2014 UMK (25-26.03.) w Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka, Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska udzielali licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów (około 200 uczniów skorzystało z rozmów z doradcami).
  • jesienią - 24.11.2014 - 5.12.2014 zorganizowaliśmy cykl "Poszukiwanie talentów", w którym udział wzięło 12 firm prezentując się studentom różnych wydziałów.
 • Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z rynkiem pracy" miał miejsce 10 - 14 marca 2014. W spotkaniach uczestniczyło 224 osoby.

 • Warsztaty/prezentacje/spotkania prowadzone przez firmy/instytucje w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyło się 14 spotkań/sesji warsztatowych, w których wzięło udział 214 osób.

 • Oferty pracy

Pracownicy Biura Karier zgromadzili:

 • 1097 regionalnych ofert pracy (przede wszystkim z województwa kujawsko-pomorskiego)
 • 39 ofert staży
 • 274 oferty pracy dorywczej dla studentów
 • 44 oferty pracy za granicą

Strukturę ofert pracy przedstawia tabela 7.2. W 2014 roku w bazie osób zainteresowanych pracą praktyką, stażami, wolontariatami było 5700 użytkowników.

 • Praktyki nieobowiązkowe

  Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.

  Zostało zawartych 9 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystało 225 osób.

  Przygotowano także 285 indywidualnych umów dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.

  Praktyki w Biurze Karier UMK i innych jednostkach UMK odbyło 42 studentów. Łącznie przygotowano 552 porozumienia i skierowania.

Ponadto w 2014 roku do Biura wpłynęło 457 ofert praktyk z firm i instytucji, które nie wymagały skierowań lub umów.

Łącznie z praktyk nieobowiązkowych skorzystało 1009 osób.

 • Badania losów absolwentów

W 2014 Biuro Karier UMK prowadziło II etap badania losów absolwentów rocznika 2013  w 6 miesięcy po opuszczeniu przez nich studiów. Dokładne dane dotyczące zwrotności będzie można podać w lutym br. Szacunkowo zwrotność ankiet wyniosła 33% populacji całego rocznika.

Prowadziliśmy także I etap badania rocznika 2014. W tym roku decyzję o udziale w badaniu losów absolwentów studenci tego rocznika mogli składać podczas wypełniania elektronicznej obiegówki. 66% populacji rocznika 2014 wyraziło zgodę na udział  w badaniach.

W  2014 opracowywaliśmy wyniki  badań absolwentów w 3 lata po skończeniu studiów i przygotowywaliśmy raporty. Wyniki dla kierunków objętych projektem „UMK w Europie 2012” zostały opublikowane m.in. w IRK.

 • W 2014 roku pracownicy Biura Karier UMK podnosili swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
 • Projekt "UMK w Europie 2020"

Realizowaliśmy projekt "UMK w Europie 2020" - w ramach którego:

- Odbyła się 1. edycja kursu przedsiębiorczości - wzięło w niej udział 50 osób. 10 osób, których biznesplany zostały ocenione najwyżej otrzymało w nagrodę możliwość sfinansowania wizyt studyjnych do wysokości 5000zł każda.

- Rozpoczęto 2. edycję kursu, również dla 50 osób - w trakcie...

- Przeprowadzono 9 sesji Assessment Center dla 52 osób.

- Przeprowadzono badania losów absolwentów w 3 lata po skończeniu studiów dla kierunków objętych projektem. Przygotowano raporty z badań.

Szczegółowe informacje zawiera tabela 12.

 • Projekt biurokarier.edu.pl

Rada Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI) na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 roku podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu, którego celem ma być stworzenie ogólnopolskiego serwisu wspierającego działalność Biur Karier (www.biurokarier.edu.pl). W ciągu 2014 roku trwały prace nad systemem informatycznym i konsultacje Biur Karier dotyczące jego udoskonalenia, w których braliśmy udział. Projekt jest kontynuowany w 2015 roku.

 • Udział we wdrażaniu systemu jakości UMK

W 2014 roku pracownik Biura Karier UMK Tomasz Jankowski był członkiem zespołu monitorującego wdrażanie systemu jakości UMK. Ponadto pełnił funkcję analityka opracowującego raporty w ramach systemu. W roku 2014 opracował system automatycznego generowania raportów oraz przygotował raporty z zakresu oceny zajęć dydaktycznych za rok 2014/2015.

 • PODSUMOWANIE: Najważniejsze wydarzenia w działalności Biura Karier UMK w roku 2014.

Z doradztwa indywidualnego dotyczącego planowania rozwoju kariery zawodowej skorzystało 1050 studentów i absolwentów UMK

Z różnych form doradztwa grupowego (warsztaty, spotkania, kursy) skorzystało 2150 osób.

Prowadziliśmy projekt badania losów zawodowych absolwentów, który jest kontynuowany w 2015 roku.

Realizowaliśmy projekt "UMK w Europie 2020".

Zorganizowaliśmy wzorem lat ubiegłych we współpracy z AIESEC, w dniu 11 marca 2014 roku Targi Pracy, Praktyk i Staży "Dni Kariery", którym towarzyszył cykl warsztatów i prezentacji "Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy" oraz "Poszukiwanie talentów".

W 2014 roku kontynuowaliśmy prowadzenie zajęć ogólnouniwersyteckich z zakresu rozwijania kompetencji miękkich.

Rozwijaliśmy ogólnopolski serwis wspierający działalność Biur Karier (http://www.biurokarier.edu.pl).

Biura Karier UMK otrzymywało ścisłą współpracę z organizacjami studenckimi - AIESEC, ELSA, kołami naukowymi.

 

 • Informatorium

W 2013 roku odnotowaliśmy 5 100 wizyt w Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (W 2013 roku dziekanaty zbierały deklaracje udziału w badaniach losów absolwentów, więc studenci nie odwiedzali nas z obiegówkami, jak to było w kilku poprzednich latach). 

 • Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 1058 rozmów doradczych. Dodatkowo wiele osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na sprawdzeniu cv, listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

 • Warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier
  • W ramach warsztatów Dobry Start pracownicy Biura Karier UMK przeprowadzili 48 sesji warsztatowych, w których uczestniczyło łącznie 403 studentów i absolwentów.
  • Pracownicy Biura Karier  przygotowali i przeprowadzili 27 spotkań „Co dalej po …?” , prezentujących możliwości wyboru różnych ścieżek drogi zawodowej po poszczególnych kierunkach, w których wzięło udział 828 osób oraz 6 sesji warsztatowych i spotkań na zaproszenie studentów działających w organizacjach studenckich na UMK. Wzięło w nich udział 79 osób
  • Łącznie przeprowadzono 81 warsztatów i spotkań, w których uczestniczyło 1310 osób.
 • Zajęcia ogólnouniwersyteckie

  W 2013 roku pracownicy Biura karier UMK prowadzili zajęcia ogólnouniwersyteckie:

  „Etyka i profesjonalizm w pracy”– Izabela Rutkowska

  „Efektywna organizacja pracy” - Ewa Banaszak

  „Efektywna komunikacja w zespole”- Katarzyna Jagiełka

  Łącznie wzięło w nich udział 39 osób

 • Targi pracy i praktyk

W dniu  6 marca 2013  zorganizowaliśmy wspólnie z Komitetem Lokalnym AIESEC Targi Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery”, w których uczestniczyły 21 firm. W “Dniach Kariery” wzięło udział ponad 1 000 osób.

 • Konferencje i spotkania z pracodawcami

28 listopada 2012 zorganizowano panel dla pracodawców "Forum dobrych praktyk", w którym wzięło udział 51 przedstawicieli nauki i biznesu z naszego regionu.

 • Stoiska informacyjne, spotkania na wydziałach
  Pracownicy byli obecni na stoiskach informacyjnych Biura Karier podczas:
  • Promocji Edukacyjnej UMK (12-13.03.). Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka, Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska  udzielali licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów (około 200 uczniów skorzystało z rozmów z doradcami)
  • Dni Aktywności na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (10.10). Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska
 • Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z rynkiem pracy" miał miejsce 4-8 marca 2013. W spotkaniach uczestniczyło 283 osób.

 • Warsztaty i prezentacje firm w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyło się 23 spotkań/sesji warsztatowych, w których wzięło udział 331 osób.

 • Oferty pracy

  Pracownicy Biura Karier zgromadzili:
  • 1102 krajowe oferty pracy (przede wszystkim z województwa kujawsko-pomorskiego)
   W tym najwięcej ofert pracy skierowanych było do kierunków:
   • Bez określonego kierunku studiów
   • Informatyki / IT
   • Ekonomii i Zarządzania
  • 27 ofert staży
  • 301 oferty pracy dorywczej dla studentów
   W tym najczęściej:
   • Praca biurowa / praca z komputerem
   • Obsługa klienta
   • Lektor/ka
   • Sprzedawca
   • Kelner/barman
   • Roznoszenie ulotek
   • Praca fizyczna
   • Kelner/barman
   • Lektor/ka
   • Korepetytor
  • 100 ofert pracy za granicą
   W tym najwięcej:
   • Niemcy
   • Wielka Brytania
  • 413 ofert praktyk studenckich
   W tym najczęściej dla kierunków:
   • Ekonomia
   • Zarządzanie i marketing
   • Prawo
   • Administracja
   • Finanse i rachunkowość
   • Sztuki piękne
     
 • Praktyki nieobowiązkowe

  Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.

  Zostało zawartych 7 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystało181 osób.

  Przygotowano także  391  indywidualnych umów dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.

  Praktyki w Biurze Karier UMK i innych jednostkach UMK odbyło 41 studentów

  Łącznie z praktyk nieobowiązkowych skorzystało 985 osób.

 • Informatorium

W 2012 roku skorzystało z usług Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK 12393 osób.

 • Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 1081 rozmów doradczych. Dodatkowo wiele osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na sprawdzeniu cv, listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

 • Warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier
  • W ramach warsztatów Dobry Start pracownicy Biura Karier UMK przeprowadzili 67 sesji warsztatowych, w których uczestniczyło łącznie 563 studentów i absolwentów.
  • Warsztaty przeprowadzone przez pracowników Biura Karier w ramach projektu „Kompetencje Dla Przyszłości” objęły 21 sesji warsztatowych oraz 2 edycje „Kursu Akademia Rozwoju Kompetencji” (zakończenie edycji II, rozpoczęcie edycji III). W 2012 roku w ramach oferowanego z projektu KDP wsparcia skorzystało 366 uczestników.
  • Warsztaty przeprowadzone przez pracowników Biura Karier dla członków kół i organizacji studenckich w ramach współpracy objęły 28 sesji warsztatowych, z których skorzystało 687 osób.
  • Łącznie przeprowadzono 116 warsztatów, w których uczestniczyło 1616 osób.
 • Targi pracy i praktyk

W dniu  14 marca 2012  zorganizowaliśmy wspólnie z Komitetem Lokalnym AIESEC Targi Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery”, w których uczestniczyły xx firmy. W “Dniach Kariery” wzięło udział ponad 1 000 osób.

 • Konferencje i spotkania z pracodawcami

28 listopada 2012 zorganizowano panel dla pracodawców "Forum dobrych praktyk", w którym wzięło udział 51 przedstawicieli nauki i biznesu z naszego regionu.

 • Stoiska informacyjne, spotkania na wydziałach
  Pracownicy byli obecni na stoiskach informacyjnych Biura Karier podczas:
  • Promocji Edukacyjnej UMK (6.09.). Ewa Banaszak, Tomasz Jankowski  udzielali licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów (około 200 uczniów skorzystało z rozmów z doradcami)
  • Dni Aktywności na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (10.10). Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska
 • Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z rynkiem pracy" miał miejsce 14-16 marca 2012. W spotkaniach uczestniczyło 131 osób.

 • Warsztaty i prezentacje firm w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyło się 26 spotkań/sesji warsztatowych, w których wzięło udział 638 osób.

 • Oferty pracy

  Pracownicy Biura Karier zgromadzili:
  • 831 krajowe oferty pracy (przede wszystkim z województwa kujawsko-pomorskiego)
   W tym najwięcej ofert pracy skierowanych było do kierunków:
   • Bez określonego kierunku studiów
   • Informatyki / IT
   • Ekonomii i Zarządzania
     
  • 15 ofert staży
    
  • 107 ofert pracy za granicą
   W tym najwięcej:
   • Niemcy
   • Wielka Brytania
     
  • 313 ofert praktyk studenckich
   W tym najczęściej dla kierunków:
   • Ekonomia
   • Zarządzanie i marketing
   • Prawo
   • Administracja
   • Finanse i rachunkowość
   • Sztuki piękne
     
  • 300 oferty pracy dorywczej dla studentów
   W tym najczęściej:
   • Praca biurowa / praca z komputerem
   • Sprzedawca
   • Roznoszenie ulotek
   • Praca fizyczna
   • Kelner/barman
   • Lektor/ka
   • Korepetytor
 • Praktyki nieobowiązkowe
  Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.
  • Zostało zawartych 10 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystało 368 osób.
  • Przygotowano także 111 indywidualne umowy dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.
  • Praktyki w Biurze Karier UMK odbyło 42 studentów.

 • Informatorium

W 2011 roku skorzystało z usług Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK 12921 osób.

 • Doradztwo indywidualne

Doradcy zawodowi odbyli 951 rozmów doradczych. Dodatkowo 495 osób skorzystało z krótszych indywidualnych porad doradców zawodowych, polegających na sprawdzeniu cv, listu motywacyjnego, lub udzielaniu porad na temat sposobu przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych u konkretnego pracodawcy (osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail).

 • Warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier
  • W ramach warsztatów Dobry Start pracownicy Biura Karier UMK przeprowadzili 56 sesji warsztatowych, w których uczestniczyło łącznie 432 studentów i absolwentów.
  • Warsztaty przeprowadzone przez pracowników Biura Karier w ramach projektu „Kompetencje Dla Przyszłości” objęły 5 sesji warsztatowych oraz 2 edycje „Kursu Akademia Rozwoju Kompetencji”. W 2011 roku w ramach oferowanego z projektu KDP wsparcia skorzystało 252 uczestników.
  • Warsztaty przeprowadzone przez pracowników Biura Karier dla członków kół i organizacji studenckich w ramach współpracy objęły 19 sesji warsztatowych, z których skorzystało 576 osób.
  • Łącznie przeprowadzono 82 warsztaty, w których uczestniczyło 1260 osób.
 • Targi pracy i praktyk

W dniu  23 marca 2011  zorganizowaliśmy wspólnie z Komitetem Lokalnym AIESEC Targi Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery”, w których uczestniczyły 23 firmy. W “Dniach Kariery” wzięło udział ponad 1 000 osób.

 • Stoiska informacyjne, spotkania na wydziałach
  Pracownicy byli obecni na stoiskach informacyjnych Biura Karier podczas:
  • Promocji Edukacyjnej UMK (8.03.-9.03.). Ewa Banaszak, Katarzyna Jagiełka, Izabela Rutkowska, Agnieszka Szymańska  udzielały licealistom porad dotyczących wyboru kierunku studiów (około 200 uczniów skorzystało z rozmów z doradcami)
  • Dni Praktyk Prawniczych” organizowanych przez ELSA (15.03.-16.03. 2011, 11.05.-12.05. oraz 30.11.)
 • Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy

Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z rynkiem pracy" miał miejsce 23 marca 2011. W spotkaniach uczestniczyło 158 osób.

 • Warsztaty i prezentacje firm w ciągu roku akademickiego

Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyło się 26 spotkań/sesji warsztatowych, w których wzięło udział 571osób.

 • Oferty pracy
  Pracownicy Biura Karier zgromadzili:
  • 970 krajowe oferty pracy (przede wszystkim z województwa kujawsko-pomorskiego)
   W tym najwięcej ofert pracy skierowanych było do kierunków:
   • Bez określonego kierunku studiów
   • Informatyki / IT
   • Ekonomii i Zarządzania
  • 5 ofert staży (w 2011 PUP miał bardzo ograniczone środki na staże)
    
  • 312 ofert pracy za granicą
   W tym najwięcej:
   • Niemcy
   • Wielka brytania
  • 334 ofert praktyk studenckich
   W tym najczęściej dla kierunków:
   • Ekonomia
   • Zarządzanie i marketing
   • Prawo
   • Administracja
  • 364 oferty pracy dorywczej dla studentów
   W tym najczęściej:
   • Praca biurowa / praca z komputerem
   • Sprzedawca
   • Roznoszenie ulotek
   • Praca fizyczna
   • Kelner/barman
 • Praktyki nieobowiązkowe
  Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.
  • Zostało zawartych 6 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystało 115 osób.
  • Przygotowano także 179 indywidualne umowy dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.
  • Praktyki w Biurze Karier UMK odbyło 14 studentów.

 • Informatorium
  W 2010 roku skorzystało z usług Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK 15372 osób.
   
 • Doradztwo indywidualne
  Doradcy zawodowi odbyli 890 rozmów doradczych. 
 • Warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier
  • W ramach warsztatów Dobry Start pracownicy Biura Karier UMK przeprowadzili 92 sesje warsztatowe, w których uczestniczyło łącznie 751 studentów i absolwentów.
  • Warsztaty przeprowadzone przez pracowników Biura Karier dla członków kół i organizacji studenckich w ramach współpracy objęły 17 sesji warsztatowych, z których skorzystało 520 osób.
  • Łącznie przeprowadzono 109 warsztatów, w których uczestniczyło 1271 osób.
 • Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy
  Cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji "Wiosenne Spotkania z rynkiem pracy" miał miejsce 2-5 marca 2010. Zajęcia, poświęcone głównie rozwijaniu przedsiębiorczości i  rozpoczynaniu działalności gospodarczej, prowadzone były przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK oraz firm Herman Education i Prosperus Doradztwo Personalne. W spotkaniach uczestniczyło 265 osób.
   
 • Wczesna rekrutacja Milkround
  W dniach 29 listopada – 10 grudnia 2010 odbył się cykl warsztatów i prezentacji "Wczesna rekrutacja". Tegoroczna edycja objęła 11 spotkań z pracodawcami oraz agencjami pośrednictwa pracy, w których udział wzięło 307 studentów i absolwentów.
 • Warsztaty i prezentacje firm w ciągu roku akademickiego
  Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyły się 24 spotkania/sesje warsztatowe, w których wzięło udział 349 osób.
   
 • Oferty pracy
  Pracownicy Biura Karier zgromadzili:
  • 878 krajowe oferty pracy
   W tym najwięcej ofert pracy skierowanych było do kierunków:
   • Ekonomia i Zarządzanie – 136
   • Informatyka/IT – 74
   • Kierunki techniczne – 72
   • Prawo – 67
  • 42 oferty staży
    
  • 368 ofert pracy za granicą
   W tym najwięcej:
   • Wielka Brytania – 82
   • Niemcy – 74
  • 388 ofert praktyk studenckich
   W tym najczęściej dla kierunków:
   • Ekonomia – 70
   • Zarządzanie i marketing – 64
   • Prawo – 58
   • Socjologia – 47
  • 365 ofert pracy dorywczej dla studentów
   W tym najczęściej:
   • Sprzedawca – 52
   • Praca biurowa – 44
   • Praca z komputerem – 34
   • Praca fizyczna – 33
 • Praktyki nieobowiązkowe
  Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni.
  • Zostało zawartych 7 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystał o113 osób.
  • Przygotowano także 354 indywidualne umowy dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju.
  • Praktyki w Biurze Karier UMK odbyło 28 studentów.

 • Informatorium
  W 2009 roku skorzystało z usług Informatorium Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK 17689 osób.
   
 • Doradztwo indywidualne
  Doradcy zawodowi odbyli 1189 rozmów doradczych. 
   
 • Warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier
  W 2009 roku pracownicy Biura Karier UMK przeprowadzili 113 sesji warsztatowych, w których uczestniczyło łącznie 869 osób.
   
 • Targi Pracy, Praktyk i staży DNI KARIERY
  W dniu 11 marca 2009 zorganizowaliśmy z Komitetem Lokalnym AIESEC "Targi Pracy, Praktyk i staży DNI KARIERY", w których uczestniczyły 23 firmy. W "Targach Pracy, Praktyk i Staży" wzięło udział około 1000 osób. Towarzyszył im cykl warsztatów, szkoleń i prelekcji zatytułowany "Wiosenne Spotkania z rynkiem pracy" (11-13 marca 2009), z których skorzystało 120 osób.
   
 • Wczesna rekrutacja - Milkround
  W dniach 23 listopada – 3 grudnia 2009 zorganizowaliśmy cykl warsztatów i prezentacji "Wczesna rekrutacja" z myślą o pracodawcach i studentach, którzy już jesienią chcą się przygotować do procesu rekrutacji. W spotkaniach z 14 firmami wzięło udział 324 studentów i absolwentów.
   
 • Warsztaty i prezentacje firm w ciągu roku akademickiego
  Biuro Karier zapraszało przedstawicieli firm/instytucji do przeprowadzenia warsztatów i prezentacji dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. Odbyło się 26 spotkań/sesji warsztatowych, w których wzięły udział 522 osoby.
   
 • Oferty pracy
  Pracownicy Biura Karier zgromadzili 772 krajowe oferty pracy oraz 13 ofert stażów - przede wszystkim z województwa kujawsko – pomorskiego, 275 ofert pracy za granicą, 252 oferty praktyk studenckich, 259 ofert pracy dorywczej dla studentów.
   
 • Praktyki nieobowiązkowe
  Biuro Karier prowadziło działalność związaną z nieobowiązkowymi praktykami dla studentów naszej uczelni. Zostało zawartych 10 porozumień grupowych, z których na podstawie wystawionych skierowań skorzystało 160 osób. Przygotowano także 266 indywidualnych umów dotyczących praktyk studenckich w firmach i instytucjach na terenie Torunia, regionu i kraju. Praktyki w Biurze Karier UMK odbyło 27 studentów.