Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Pauliny Malachińskiej, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

 

 

 

Opis stanowiska

Doradca zawodowy to pracownik poradni wychowawczo-zawodowej zajmujący się indywidualnym poradnictwem zawodowym, nauczyciel szkoły ogólnokształcącej odpowiedzialny za orientację zawodową w szkole,  pracownik punktu orientacji i informacji zawodowej w dziale zatrudnienia oraz pracownik w urzędach pracy, biurach karier, OHP,  organizacjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,  projektami unijnymi. Udziela pomocy osobom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyborów zawodu bądź szkoły. Porady te odbywają się najczęściej w formie indywidualnych lub grupowych spotkań. Doradca zawodowy ukierunkowany jest na pracę typu człowiek – człowiek.

 

Kategoria pracy: HR/Kadry/Doradztwo zawodowe

 

Akty prawne regulujące zawód doradcy zawodowego, pracującego w publicznych służbach zatrudnienia:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r., poz. 1001).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. Nr 238, poz. 2391, 2392 i 2393).

·          Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresie jej stosowania
(Dz. U. Nr 265 poz. 2643 i 2644).

·          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r.w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222 z 2002 r., poz. 1868).

·          Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz.U.
Nr 12, poz. 146).

·          Rozporządzenie Rady Ministrów (z dn. 21 marca 2005 r.) w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia (Dz.U. Nr 53, poz. 471).

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania i obowiązki:
 - wspieranie osób poszukujących pracy, bezrobotnych,

- udzielanie indywidualnych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia zatrudnienia, przekwalifikowywania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy,

- udzielanie porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaganie w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych,

- wskazywanie najlepszego rozwiązania dla danej osoby w określonej zaistniałej sytuacji,

- udzielenie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i dokształcania,

gromadzenie, opracowywanie oraz aktualizowanie informacji o zawodach, stanowiskach pracy, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, a także potrzebach rynku pracy

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Doradca zawodowy pracuje 4 lub 8 godzin dziennie. W poradni zatrudniony na 4 godziny, godziny pracy są zmienne tzn. od 8.00 do 12.00, od 10.00 do 13.00, od 13.00 do18.00. W urzędzie pracy czas pracy jest stały – 8 godzin. W biurach karier czas pracy wynosi 8 godzin, do projektów – najczęściej cywilno-prawne.

Średnie zarobki doradcy zawodowego kształtują się na poziomie od 1800 - 2 500 PLN (brutto).

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Do podjęcia pracy w zawodzie doradcy niezbędne jest posiadanie wyższego wykształcenia (mile widziane: doradztwo zawodowe, pedagogika, psychologia, socjologia) oraz studia podyplomowe z tego zakresu.

Wymagane predyspozycje i kompetencje: budowanie zaufania, komunikowanie się z innymi, budowanie grupy w oparciu o znajomość mechanizmów grupowych, skuteczność interpersonalna, identyfikowanie potrzeb i potencjału klientów, motywowanie innych, wspieranie innych w rozwoju, zarządzanie zmianą, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zarządzanie własną karierą, motywowanie siebie, innowacyjność i poszukiwanie twórczych rozwiązań, wzbogacanie warsztatu doradcy, integracja wewnętrzna.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

 

Możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach, studiach podyplomowych.

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

W rozwoju kariery doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia wyróżnić należy cztery poziomy awansu:

–          doradca zawodowy – stażysta,

–          doradca zawodowy,

–          doradca zawodowy I stopnia,

–          doradca zawodowy II stopnia.

 

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej zależą przede wszystkim od miejsca pracy oraz preferencji samego doradcy zawodowego. Awans pionowy, związany z pełnieniem funkcji kierownika zespołu doradców zawodowych, jest możliwy po kilku latach pracy w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze, posiadające kilkuletnie doświadczenie, mogą  również zdecydować się na założenie własnej agencji doradztwa zawodowego.

 

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Typowe miejsca pracy doradców zawodowych to:

Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne;

Szkoły i Szkolne Ośrodki Kariery; Ochotnicze Hufce Pracy; Gminne Centra Informacji; Akademickie Biura Karier; Agencje oraz Biura Doradztwa Personalnego; Agencje i Biura Pośrednictwa Pracy; Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy. Mogą  również świadczyć  usługi poradnictwa na otwartym rynku jako wolni strzelcy, czyli osoby pracujące bez etatu, realizujące projekty na zlecenie.