Czas pracy pracownika młodocianego Czas pracy pracownika młodocianego

Pytania

  • Czy pracownika młodocianego można zatrudniać w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych?
  • Jaki okres dobowego i tygodniowego odpoczynku przysługuje pracownikowi młodocianemu?

Podstawa prawna

  • art. 202 i art. 203 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Pracownik młodociany

Kodeks pracy definiuje pracownika młodocianego jako osobę, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zasadniczo młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych powinien być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, które może odbywać w formie nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy i rzemieślniczego przygotowania zawodowego. Oprócz tego młodocianego można zatrudnić przy wykonywaniu prac lekkich.

Dobowy wymiar czasu pracy pracownika młodocianego

W związku z zatrudnieniem osób młodocianych, pracodawca związany jest określonymi normami czasu pracy. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego do 16 lat nie może bowiem przekraczać 6 godzin, zaś w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę. Do czasu pracy wlicza się czas nauki w pełnym wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych i to niezależnie od tego, czy odbywa się ona w godzinach czy poza godzinami pracy.

Przerwa wliczana do czasu pracy

Gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany zapewnić mu przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, która wliczana jest do czasu pracy.

Zakaz zatrudniania w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych

Pracodawca nie może zatrudniać pracowników młodocianych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Pora nocna dla tej kategorii pracowników przypada pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00. Jednakże w przypadku niektórych młodocianych została ona wydłużona do dziesięciu godzin i trwa od godz. 20.00 do godz. 6.00.

Pora nocna wydłużona do 10 godzin dotyczy młodocianych:

  • którzy nie ukończyli gimnazjum,
  • nieposiadających kwalifikacji zawodowych do odbycia przygotowania zawodowego,
  • niemających 16 lat, którzy nie ukończyli gimnazjum,
  • niemających 16 lat, którzy ukończyli gimnazjum.

Prawo pracownika młodocianego do odpoczynku

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Poza tym pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Zatrudnianie pracowników młodocianych przy pracach lekkich

Zatrudniając młodocianych przy pracach lekkich, pracodawca musi mieć na uwadze szczególne uregulowania dotyczące ich czasu pracy. Wynika z nich obowiązek takiego ustalenia wymiaru i rozkładu czasu pracy, który uwzględniać będzie tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego.

 opracowanie: Adrian Rzeczyca (04.2013) Student V roku stacjonarnych studiów prawniczych. Od marca 2012 r. Prezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy. Uczestnik seminarium magisterskiego z prawa pracy, prowadzonego przez Pana prof. Grzegorza Goździewicza. Przygotowywana praca magisterska pt. Obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  Od sierpnia 2012 r. praktykant w kancelarii Radcy Prawnego, w związku z zamiarem zdawania egzaminu na aplikacją radcowską we wrześniu 2013 roku.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska