Autor: Izabela Rutkowska; Biuro Karier UMK, w ramach projektu "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"
Data aktualizacji: 1.01.2015

ARCHITEKT WNĘTRZ

Architektura wnętrz to kierunek, który integruje dwa obszary: nauki artystyczne i nauki techniczne. Dzięki temu połączeniu można wykorzystać wiedzę i umiejętności do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. [1]

Architekturę wnętrz można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, zdobywając tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Część uczelni oferuje również studia podyplomowe. Naukę na tym kierunku proponują również szkoły policealne.

Architektura wnętrz to kierunek skierowany do osób kreatywnych, które cechują się wrażliwością estetyczną i potrafią przełamywać utarte schematy oraz są otwarte na innowacyjne pomysły i nowe trendy. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane kształtowaniem różnego rodzaju wnętrz. [2]

Na kierunku architektura wnętrz studenci zyskują wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu tworzenia projektów wnętrz o wysokiej jakości artystycznej, technicznej, funkcjonalnej, ergonomicznej i ekologicznej. W trakcie nauki poznają również niezbędne techniki warsztatowe. W związku z tym, że kształcenie na tym kierunku nastawione jest na rozwijanie kreatywności, prowadzone są zajęcia z malarstwa i rysunku, dzięki którym studenci zdobywają również umiejętności plastyczne. Przykładowe przedmioty z zakresu studiów to: projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw, projektowanie mebla, malarstwo, rzeźba, rysunek, fotografia, liternictwo, historia sztuki, historia architektury, [3] prawo autorskie, technologie informacyjne, geometria wykreślna, oświetlenie, ergonomia, projektowanie architektoniczne, zajęcia z budownictwa oraz konstrukcji i instalacji budowlanych, ekologia wnętrz, [4] projektowanie przestrzeni interaktywnych, techniki przekazu projektowego, zajęcia z zakresu grafiki użytkowej i formy prezentacji projektów. [5] Wiele uczelni oferuje specjalizacje/specjalności, np. projektowanie wnętrz, wystaw, mebli, a nawet projektowanie zieleni w architekturze. [6]

Studenci zostają przygotowani do interdyscyplinarnej pracy projektowej, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej oraz do organizowania działalności projektowej. [7] Po studiach z tego zakresu absolwent posiada wiedzę i umiejętności plastyczne potrzebne do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, a także obiektów specjalnego przeznaczenia. [8] Do obiektów użyteczności publicznej zaliczają się m.in. urzędy, banki, szkoły, sklepy, centra handlowe, restauracje i hotele. [9] Do miejsc specjalnego przeznaczenia zaliczymy natomiast ośrodki zdrowia, szpitale, miejsca sakralne (np. kościoły) itp. [10] Absolwent może również projektować przestrzenie otwarte, np. place zabaw czy tereny rekreacyjne, a także aranżować przestrzenie ekspozycyjne z zastosowaniem systemów wystawienniczych. [11] Ponadto zdobywa wiedzę i umiejętności w projektowaniu mebli, małych form użytkowych, rzeźby kameralnej. [12] Dana osoba może również rozwijać się w projektowaniu zieleni w  pomieszczeniach zamkniętych, np. małych ogrodach przydomowych czy na dachach, tarasach lub patiach [13] oraz pracować przy projektowaniu scenografii, produkcji filmów lub sztuk teatralnych czy reklam. [14]

Opis zawodu

 

 

Architekt wnętrz opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego. Tworzy także projekty przebudowy, modernizacji i adaptacji istniejących wnętrz. Ponadto pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz, często również prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. [15] Architekt wnętrz może pracować w takich miejscach jak:

- agencje/pracownie/biura projektowe;

- firmy handlowe specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz;

- sklepy przygotowujące elementy wyposażenia według indywidualnych projektów;

- pracownie architektoniczne;

- firmy developerskie; [16]

- firmy wykonawcze zajmujące się produkcją elementów wyposażenia wnętrz;

- pracownie scenograficzne, wystawiennicze;

- pracownie graficzne;

- agencje reklamowe;

- jednostki administracji samorządowej i państwowej w zakresie kultury i sztuki;

- muzea, galerie sztuki; [17]

- pracownie konserwatorskie;

- uczelnie/szkoły;

- własna działalność; [18]

- czasopisma branżowe. [19]

Najczęściej architekt pracuje jednak w firmach prywatnych, które działają w każdym średnim lub dużym mieście, którego wielkość ma jednak wpływ na zakres działań (klient indywidualny czy firma, projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej czy prywatnej). [20]

 

Wymagania

 

W zawodzie architekta wnętrz panuje duża konkurencja. Liczy się przede wszystkim design. Do głównych wymagań, których oczekuje się od kandydatów należą:

- wykształcenie wyższe o kierunku architektura wnętrz. [21] W Polsce na chwilę obecną nie istnieje związek zawodowy dla architektów wnętrz. W związku z tym nie ma instytucji, która określałaby w sposób jasny i przejrzysty kryteriów oraz zasad wykonywania zawodu. W zawodzie architekta może pracować każdy, kto ma wyobraźnię i posiada wiedzę techniczną, co daje możliwości spełnienia się w tym zawodzie ludziom, którzy nie mają formalnego wykształcenia. Z drugiej strony przynosi to różnej jakości efekty wizualne, ponieważ od osobistej oceny i etyki zawodowej konkretnego architekta będzie zależeć, na jakim poziomie będzie on przygotowywał projekty. [22] Można również skończyć inny kierunek artystyczny, a nawet zastąpić go studiami humanistycznymi lub społecznymi.  Wtedy warto uzupełnić swoją wiedzę w postaci np. studiów podyplomowych z zakresu projektowania wnętrz lub projektowania graficznego.

- prawo jazdy kat. B;

- portfolio. [23]

 

 

Zakres wiedzy i umiejętności:

- zdolności plastyczne, wrażliwość estetyczna, inwencja twórcza, wyobraźnia przestrzenna, umiejętność wyczucia barw, faktury, kształtu, [24] poczucie proporcji, umiejętność tworzenia kompozycji i przestrzeni wypełnionych formą, kształtem, światłem i kolorem; [25]

- wiedza o sztuce i najnowszych trendach w innych ośrodkach artystycznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kultury;

- znajomość historii wnętrzarstwa i meblarstwa, umiejętność rozróżniania stylów w meblarstwie i wnętrzarstwie, wiedza o właściwościach różnych odmian drewna i innych materiałów;

- znajomość współczesnych trendów wzornictwa;

- umiejętność projektowania graficznego;

- umiejętność projektowania 3D z użyciem specjalistycznych programów, np. 3DStudio, SketchUp, #D Max, 3D Mac, AutoCad (często oczekiwana przez pracodawców);

- umiejętność przygotowywania rysunków technicznych dla wykonawców, z opisem materiałów niezbędnych do realizacji;

- materiałoznawstwo;

- wiedza z zakresu projektowania budowlanego, podstawowa wiedza techniczna (m.in. znajomość instalacji, sposobów montażu, warunków technicznych);

- znajomość branży budowlanej (m.in. rozwiązań technicznych, podstawowych właściwości stosowanych materiałów);

- znajomość podstaw prawa budowlanego i administracyjnego;

- umiejętność projektowania instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej.

 

Kompetencjespołeczne:

- komunikatywność (zdolność słuchania, umiejętność przekonywania innych, umiejętność negocjowania i rozwiązywania konfliktów, otwartość na ludzi i ich pomysły);

- orientacja na klienta (zdolność do rozpoznawania i uwzględniania potrzeb innych, zwłaszcza klientów, zdolność dostosowania oferty do możliwości klienta);

- kreatywność (generowanie rozwiązań);

- elastyczność (zdolność do nagięcia własnego pomysłu do potrzeb odbiorców);

- organizacja pracy (umiejętność ustalania priorytetów, planowania działań, ustalania terminów);

- planowanie i koordynowanie (umiejętność planowania pracy innym, koordynowanie prac różnych pracowników – murarzy, elektryków itp.);

- odporność na stres (głównie umiejętność radzenia sobie z presją czasu);

- zarządzanie zespołem (zdolność kierowania grupą, umiejętność planowania czasu wykonania kolejnych etapów realizacji inwestycji);

- samodzielność;

- dążenie do rozwoju (śledzenie zmieniających się trendów i nowości); [26]

- praca zespołowa. [27]

 

Zadania

 

Zakres zadań różni się w zależności od miejsca, w którym pracuje architekt wnętrz (charakter usługi oraz oczekiwania klienta) oraz stanowiska, jakie zajmuje. Główne obowiązki architekta wnętrz to:

- spotkania z klientem w celu poznania jego potrzeb odnośnie projektu wnętrza i ustalenia zakresu działań architekta, co często odbywa się, gdy zobaczy on wnętrze lub projekt; w przypadku, gdy projekt dotyczy przestrzeni, która jest dopiero budowana, ustala się również etapy i terminy budowy;

- przygotowanie oferty z wyceną (precyzyjny kosztorys, uwzględniający szczegółowy zakres prac, koszt materiałów itp.);

- spotkanie z klientem w celu sprecyzowania szczegółów wyglądu wnętrza z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych użytkowników;

- przygotowanie umowy, w której architekt przedstawia dokładny zakres swoich działań, terminy wykonania prac oraz koszty prac;

- przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez wykonanie dokładnych pomiarów pomieszczeń oraz ocenienie jakości istniejących już elementów; [28]

- opracowanie projektu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;

- opracowanie koncepcji plastycznej;

- podejmowanie decyzji projektowych dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;

- zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;

- zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;

- zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;

- podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;

- wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;

- projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania; [29]

- wizualizacja pomieszczeń: funkcjonalna (rysunek z naniesionym układem ścian, mebli, urządzeń) lub przestrzenna (fotorealistyczne wizualizacje wykonane w profesjonalnych programach 3D); wizualizacja pozwala klientom zobaczyć efekt końcowy aranżacji;

- uwzględnienie uwag inwestora w projekcie;

- sporządzenie opisu technicznego dla wykonawców; opis techniczny zawiera informacje dotyczące potrzebnych materiałów oraz ich ilości, często również ze wskazówkami dotyczącymi miejsc zakupu i czasu oczekiwania; [30]

- prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;

- koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych: nadzór nad innymi pracownikami [31], nadzór w zamawianiu materiałów i sprzętów, negocjacje cen materiałów, spotkania z wykonawcami, kontrola i nadzór nad inwestycją i jej przebiegiem, zatrudnienie firm wykończeniowych i nadzór nad nimi, kontrola jakości i czasu realizacji inwestycji;

- przygotowanie wnętrz pokazowych;

- przeprowadzenie sesji zdjęciowych nieruchomości i wnętrz;

- przygotowanie prezentacji multimedialnych dla developerów i agentów nieruchomości. [32]

Ponadto architekt może również:

- być członkiem w zespole projektującym obiekty budowlane;

- może prowadzić szeroko rozumianą działalności wnętrzarsko-plastyczną, np. organizacja wystaw, scenografia;

- współpracować z zespołami projektującymi meble i elementy wyposażenia wnętrz. [33]

 

Warunki pracy i wynagrodzenie

 

Architekt wnętrz zatrudniany jest w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło lub samozatrudnienia. Z wyjątkiem sytuacji, gdy architekt pracuje na etacie, ma nienormowany czas pracy. Forma zatrudnienia zależy od zapotrzebowania na jego usługi. Na umowę o pracę najczęściej może on zostać zatrudniony w firmach developerskich, sklepach z wyposażeniem wnętrz. Wpływ na rodzaj umowy ma również wielkość miasta – umowę o pracę częściej dostanie się w dużych miastach. [34]

Podstawowym miejscem jego pracy jest pracownia, w której znajdują się niezbędne przybory i materiały plastyczne, różne wzorniki, próbki tworzyw, katalogi, literatura fachowa.Czasem, by wykonać projekt, pracuje kilkanaście godzin dziennie. Dość często zdarza się, że jeździ do klienta, czasem nawet daleko. Zazwyczaj są to krótkie wyjazdy, ale w ramach danego projektu może ich być wiele. Często, nawet codziennie, odwiedza miejsce, w którym trwa realizacja jego projektu. Jeździ również do fabryk, hurtowni, sklepów, galerii czy antykwariatów. Odwiedza galerie, muzea i specjalistyczne biblioteki, bywa na imprezach handlowych i promocyjnych. Architekt wnętrz na ogół pracuje samodzielnie i indywidualnie, ale zdarza się również, że pracuje w zespole wraz z innymi projektantami. Jego praca wymaga ciągłych kontaktów z innymi ludźmi: klientami, inwestorami, współpracownikami, podwładnymi, pracownikami fabryk, galerii, hurtowni, sklepów itp. oraz specjalistami z różnych dziedzin, np. architektem budowlanym, technologiem. Architekt wnętrz w dużej mierze sam organizuje sobie czas. Często oceniany jest za efekt końcowy swojej pracy. Gdy prowadzi nadzór autorski staje się również liderem, niekoniecznie formalnym szefem zespołu, który wykonuje projekt. Wówczas przejmuje odpowiedzialność za dostosowanie projektu do wrażliwości estetycznej oraz cech psychofizycznych jego użytkowników. [35] Zdarza się, że architekt wnętrz bierze pełną odpowiedzialność (z ryzykiem konsekwencji materialnych, jeśli klient nie przyjmie pracy). Praca architekta wnętrz charakteryzuje się dużym stopniem decyzyjności, chociaż ostateczną decyzję często podejmuje sam klient.  [36]

Początkujący architekt zarabia między 1600 - 2500 zł netto, a ten z większym stażem ok. 3500 zł - 5000 zł netto. Wynagrodzenie zależy od wielu czynników, przede wszystkim doświadczenia, poziomu odpowiedzialności, wielkości projektu, czasu i wkładu pracy, powierzenia szerszych kompetencji, np. nadzór nad inwestycją, ocena jakości powierzchni, dobranie odpowiednich technologii oraz wpływ na wzrost obrotów w firmie. W niektórych firmach wynagrodzenie ma charakter prowizyjny, co oznacza, że do podstawy wynagrodzenia architekta wnętrz dolicza się prowizję od każdego zlecenia. Przyjmuje się tu dwa rodzaje rozliczeń: podstawowe wynagrodzenie, do którego doliczany zostaje procent (3-5%) od wartości zamówienia, jakie składa klient lub część wynagrodzenia od każdego klienta (liczonego jako 50-200 zł za metr kwadratowy powierzchni) – prowizja wynosi 20-30%. [37] Mediana na stanowisku architekt wnętrz w Polsce wynosi 2500 zł brutto, co po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatek daje ponad 1800 zł netto. Rynkowe zarobki na tym stanowisku oscylują w przedziale 2000 - 4000 zł i takie wynagrodzenie dostaje co drugi architekt. 10 % przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1200 PLN, a 10 % pracowników zarabia powyżej 5000 zł. [38]

 

Rozwój zawodowy

 

Osoba pracująca w zawodzie architekta wnętrz może rozwijać się poprzez wiele dostępnych ofert studiów podyplomowych, kierunków policealnych lub kursów. Rozwój jest możliwy w obszarach architektura wnętrz, projektowanie np. graficzne, wzornictwo. Możliwości awansu uzależnione są od miejsca pracy oraz formy zatrudnienia. W firmie handlowej (sklep z elementami wyposażenia) lub handlowo-usługowej (sklep oferujący własne produkty realizowane według indywidualnych zamówień) możliwości awansu są ograniczone.W przypadku architekta wnętrz ścieżka zawodowa może rozwijać się w następujący sposób:

- architekt wnętrz zajmujący się projektowaniem → architekt wnętrz specjalizujący się w projektach kompleksowych → projektant graficzny;

- asystent projektanta → projektant → projektant – kreator trendów;

- architekt wnętrz → kierownik grupy projektantów → kierownik firmy projektowej lub właściciel biura projektowego.

Awans zależy także od ilości zamówień na usługę, zadowolenia klientów, obrotów wygenerowanych dzięki realizacji projektu (np. ilość i rodzaj zamawianych materiałów i elementów wyposażenia), prestiżu i ilości zleceń realizowanych przez projektanta. [39]

 

Branżowe strony internetowe

 

http://architekturawnetrz.pl

http://czasnawnetrze.pl

http://czterykaty.pl/czterykaty/0,0.html

http://dekoratorniatv.pl/aranzacje/www/start.php

http://muratordom.pl/wnetrza

http://www.dobrzemieszkaj.pl

http://www.domosfera.pl/wnetrza/0,0.html

http://www.stronywnetrza.pl

http://www.swiatrezydencji.pl

http://www.sztuka-wnetrza.pl

http://www.urzadzamy.pl

 

 

 

Źródła:


[16]KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 14

[20]KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,   s. 14

[23] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 17

[26] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 17-19

[28] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 15

[30] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 15

[32] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 15-16.

[34] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 16

[36] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 16.

[37] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s . 16-17.

[39] KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI Badanie pracodawców, w zawodach kluczowych z punktu widzenia realizacji strategii EUROPA 2020 - EDYCJA 2014,  s. 19-20.